Tuesday, March 2, 2010

PENENTUAN KERJA MENEBANG SECARA MEKANIKAL, MENCINCANG DAN MENGUMPUL (TANPA BAKAR)

1. Sebelum memulakan kerja, kontraktor hendaklah memeriksa semua batu/pancang sempadan rancangan, peringkat dan blok seperti yang ditunjukkan oleh Pegawai Penguasa serta menandatangani Surat Perakuan Pemeriksaan Batu Sempadan. Kontraktor adalah bertanggungjawab di atas penjagaan batu/pancang sempadan sepanjang tempoh kontraknya.

2. Jika didapati batu/pancang sempadan rosak atau hilang atau dialih oleh kontraktor atau pekerjanya semasa menjalankan kerjanya, kontraktor dikehendaki membayar kepada ESTET jumlah perbelanjaan mengukur semula dan mengganti batu/pancang yang hilang atau rosak dengan tidak kurang daripada RM500.00 tiap-tiap satu unit batu sempadan dan kos ini akan dipotong dari mana-mana bayaran kepada kontraktor.

3. Kontraktor dikehendaki membuat kerja menebang dengan menggunakan jentolak atau jentera yang sesuai untuk menolak dan menumbangkan pokok, membongkar akar umbi, mencincang batang pokok sawit dan mengumpul selepas ini disebut “Menebang Mekanikal, mencincang dan mengumpul” diseluruh kawasan tanpa sebarang pengecualian.

4. Kontraktor juga dikehendaki menebang, menolak dan membersihkan pokok-pokok hutan seperti anak-anak kayu,, pokok sawit liar dan lain-lain tumbuhan perampas di kawasan belukar yang berada dalam lingkungan kawasan kerja.

5. Kontraktor juga dikehendaki menebang, menolak dan membersihkan pokok-pokok hutan seperti anak-anak kayu, pokok sawit liar dan lain-lain tumbuhan perampas di kawasan paya yang berada dalam lingkungan kawasan kerja utama yang luasnya tidak melebihi 10% daripada keluasan kawasan utama. Kawasan paya yang telah diusahakan oleh peneroka-peneroka dengan bercucuk tanam adalah dikecualikan.
Nota: Harga membersihkan kawasan paya ini hendaklah diambil kira dalam kerja-kerja menebang secara mekanikal, mencincang dan mengumpul batang-batang sawit.

6. Kontraktor juga dikehendaki membina kongsi pekerja yang diluluskan di dalam tawaran mengikut spesifikasi yang ditetapkan sebagaimana pelan yang disediakan oleh ESTET sebaik sahaja tawaran kerja ditandatangani dan mestilah disiapkan dalam tempoh 3 minggu dari tarikh mula kerja.


7. MENEBANG MEKANIKAL, MENCINCANG DAN MENGUMPUL

a) Menebang secara mekanikal, mencincang pokok sawit (selepas ini disebut ‘menebang, mencincang dan mengumpul’) hendaklah dijalankan dengan menggunakan jentolak atau jentera yang sesuai untuk menolak dan menumbang, membongkar akar umbi dan mencincang batang dan pelepah pokok sawit.

b) Pokok sawit yang ditebang hendaklah ditolak dan ditumbangkan sehingga terbongkar akar umbinya. Mana-mana akar umbi yang tidak terbongkar hendaklah dibongkar semula. Kegagalan kontraktor berbuat demikian, denda sebanyak RM50.00 sepokok akan dikenakan. Pokok-pokok yang telah ditumbangkan dicincang batang dari pangkal (bole) hingga ke pelepah supaya menjadi serpihan berukuran tidak lebih daripada 10 cm tebal x 70 cm panjang atau 4.0 inci tebal x 24 inci panjang (selepas ini disebut serpihan). Kegagalan kontraktor berbuat demikian denda akan dikenakan mengikut budibicara Pegawai Penguasa.

c) Semua pokok sawit yang dicincang dan tumbuhan-tumbuhan yang telah ditolak hendaklah diselerakkan selebar 3 meter hingga 4 meter. Longgokkan ini hendaklah tidak melebihi daripada ketinggian 0.5 meter dari paras permukaan tanah dan dibiarkan kering. Susunan longgokan hendaklah memanjang atau mengikut barisan windrow pokok asal dan ditinggalkan lorong bersih selebar 2 meter hingga 3 meter untuk tapak tanaman. Serpihan tidak dibenarkan diletakkan di atas permukaan jalan atau di dalam parit-parit sisi jalan pertanian.

d) Pekerjaan menebang mekanikal, mencincang dan mengumpul hendaklah dijalankan mengikut blok seluas lebih kurang 40 hektar. Blok-blok yang hendak dikerjakan akan ditentukan oleh Pegawai Penguasa.

e) Sempadan kawasan sebagaimana di dalam pelan hendaklah ditanda terang dan jelas dengan menggunakan pancang. Kawasan yang dikerjakan diluas dari kawasan bertanda atau kerja yang dibuat tanpa mengikut arahan seperti tercatat dalam Perjanjian Kontrak tidak akan diambil kira untuk bayaran kecuali dengan arahan bertulis daripada Pegawai Penguasa.

f) Semasa menjalankan kerja, semua batu sempadan, tanda atau pancang yang menunjukkan kawasan asal dan blok-blok di dalamnya tidak boleh diubah oleh kontraktor. Sekiranya berlaku kerosakan atau perubahan pada batu sempadan, tanda atau pancang, maka segala gantirugi mengukur semula dan kos batu sempadan dan pancang hendaklah dibayar oleh kontraktor kepada ESTET. Jika kontraktor gagal membayar gantirugi, maka potongan akan dibuat dari Sijil Bayaran Kontraktor.

g) Kontraktor hendaklah memastikan supaya tanah lapisan atas tidak hilang pada masa menebang, menolak, membongkar dan mencincang dijalankan.

h) Semasa menjalankan kerja semua tumbuh-tumbuhan dan serpihan yang ditolak hendaklah dikumpulkan di dalam kawasan ‘windrow’ dan tidak dibenarkan mengumpul atau melonggokkan ke sungai atau ke paya. Kontraktor adalah bertanggungjawab membersihkan kawasan berkenaan dengan perbelanjaan sendiri, jika serpihan dan tumbuh-tumbuhan tersebut ditolak ke dalam paya, tanah rendah dan sungai-sungai.

i) Semua jalan, lorong dan laluan-laluan lain (selepas ini disebut jalan) hendaklah dibiarkan bersih dan boleh dilalui oleh kenderaan pada bila-bila masa. Kontraktor adalah bertanggungjawab menjadi dan mempastikan semua jalan bersih dan boleh dilalui. Jika kontraktor enggan membersihkannya ESTET akan memasukkan buruh dan segala perbelanjaan yang berkaitan dengannya dikenakan ke atas kontraktor.

j) Pokok sawit tidak boleh ditumbangkan ke dalam atau merintangi sungai, anak sungai atau parit. Kontraktor hendaklah mengalihkan semua pokok atau sebahagian daripadanya yang tumbang ke dalam atau merintangi sungai dengan perbelanjaan sendiri. Jika gagal berbuat demikian, ESTET akan memasukkan buruh dan segala perbelanjaan yang berkaitan dengannya dikenakan ke atas kira-kira kontraktor.

8. Kontraktor adalah dipertanggungjawabkan dan hendaklah membayar gantirugi untuk sebarang kerosakan yang menimpa ke atas hartabenda dan atau manusia diakibatkan oleh sebarang cara sekalipun semasa perlaksanaan kerja di bawah kontrak ini, yang bererti meliputi Surat Penentuan Kerja ini dan lain-lain Penentuan Kerja yang terkandung di dalam kontrak ini. ESTET adalah mempunyai hak menahan semua bayaran atau sebahagian daripadanya yang sepatutnya dibayar kepada kontraktor sehingga kerosakan kepada harta benda dan atau manusia telah dibereskan gantiruginya dengan menunjukkan bukti yang sah kepada ESTET.

9. Jadual bayaran bagi pekerjaan menebang mekanikal mencincang adalah seperti berikut:

i) Dibayar 80% daripada harga tebang apabila sesuatu blok atau kawasan yang luasnya tidak kurang dari 40 hektar telah siap kerja menebang, mencincang, menolak dan mengumpul mengikut barisan (windrow) serta menebas/membersihkan segala tumbuhan yang tidak diingini seperti buluh, anak-anak kayu terutama hedyotis, senduduk bulu, senduduk, pokok kapal terbang, pisang hutan, sawit liar dan lain-lain tumbuhan perampas di kawasan belukar dan paya.

ii) Dibayar 20% daripada harga tebang apabila sesuatu blok atau kawasan yang luasnya tidak kurang dari 40 hektar telah siap membasmi semua jenis tumbuhan sebagaimana yang dinyatakan pada para 9(i) dan ditolak 5% sebagai Wang Tahanan.

4 comments:

Husnini said...

Saudara, ada x contoh borang kerja tender bagi kerja menebang pokok sawit ni?

Husnini said...

Saudara, ada x contoh borang tender kerja tebang pokok sawit ni??

Husnini said...

Saudara, ada x contoh borang tender kerja tebang pokok sawit ni??

Husnini said...

Saudara, ada x contoh borang tender kerja tebang pokok sawit ni??