Monday, October 1, 2012

CARA MENGIRA BAJA 1


    Unit Cerakinan daun telah membuat rekomendasi pembajaan berdasarkan penggunaan baja urea (41%N) bagi pembajaan sawit pada kadar 0.30 kg/pokok bagi kawasan ladang seluas 5000 hektar dengan purata dirian pokok 130 pokok sehektar. Kesulitan mendapatkan urea menyebabkan ianya diganti dengan baja Ammonium Sulfat (21%N). Sila kira dan nyatakan jumlah baja Ammonium Sulfat yang diperlukan  bagi membajai keseluruhan ladang.

 
Jawapan:

a.   Langkah 1 – tentukan % unsur di dalam baja urea dan amonium sulfat.

% N di dalam urea = 46%
% N di dalam ammonium sulfat = 21%.

 
b.   Langkah 2 – Berat ammonium sulfat diperlukan sepokok sawit:

46/21 (atau 2.19) x  0.30 =  0.657 kg. ammonium sulfat
 

c.   Langkah 3 – keperluan Ammonium sulfat bagi 500 hektar ladang

         0.657kg/pokok x 130 pk/ha. X 500 ha. = 42,705 kg
                                                                       =  42.71 m.tan